دانلود Firmware های مرتبط با محصولات کمپانی میکروتیک را از جداول زیر دریافت نمائید.


Firimware
نام محصول 
ورژن 


 
  
          53.82.0.20
T18  
Download 
Download 
Download 
Download 
T18P  
Download 
Download 
Download 
Download 

         53.82.0.20                            53.81.0.110                                 53.81.0.70                                        53.81.0.60
T19 
Download 
Download 
Download
Download 
 T19P-E2 
Download 
Download 
Download
Download 


Main package 
Download 
Download 
-
Download 
Extra packages 
Download 
Download 
-
Download 
The Dude server 
Download 
Download 
-
Download 
PPC
RB3xx, RB600, RB8xx, RB1100AHx2
Main package 
Download 
Download 
Download 
Download 
Extra packages 
Download 
Download 
Download 
Download 
ARM
CRS3xx, RB3011, RB1100AHx4
Main package 
Download 
Download 
-
Download 
Extra packages 
Download 
Download 
-
Download 
The Dude server 
Download 
Download 
-
Download 
X86
RB230, X86
Main package 
Download 
Download 
Download 
Download 
Extra packages 
Download 
Download 
Download 
Download 
CD Image 
Download 
Download 
Download 
Download 
The Dude server 
Download 
Download 
-
Download 
MIPSLE
RB1xx, RB5xx, Crossroads
Main package 
-
-
Download 
-
Extra packages 
-
-
Download 
-
MMIPS
RB750Gr3
Main package 
Download 
Download 
-
Download 
Extra packages 
Download 
Download 
-
Download 
The Dude server 
Download 
Download 
-
Download 
GENERAL
Netinstall 
Download 
Download 
Download 
Download 
The Dude client 
Download 
Download 
-
Download 
Changelog 
Changelog 
Changelog 
Changelog 
Changelog 
Checksum 
MD5 
MD5 
MD5 
MD5