برای ورود به دموی نرم افزار 
RouterOS میکروتیک کلیک نمائید                 برای ورود به دموی نرم افزار UniFi Controller یوبیکیوتی کلیک نمائید


          برای ورود به دموی نرم افزار 
airOS یوبیکیوتی کلیک نمائید                          برای ورود به دموی نرم افزار UCRM یوبیکیوتی کلیک نمائید